Rapor Parası Ne Kadar, Rapor Parası Hesaplama

İş Göremezlik Raporu Aldınız.
SGK İş Göremezlik Rapor Parasını Nasıl Hesaplar?
Rapor Parası Ne Kadar Ödenecek?

Herhangi bir sağlık kuruluşundan aldığınız sgk iş göremezlik belgesi yani bilindik adıyla istirahat raporu sağlık kuruluşunca internet üzerinden sgk web sayfasına girilmekte.
İşverenlerde raporun bittiği ayın aylık bildirimlerinin sgk'ya gönderildiği takip eden ayın veri girişi son gününe kadar çalışılmadığına dair bildiri girişi yapılmakta.

Peki sgk rapor parasını nasıl hesaplar?
Alacağınız rapor parası ne kadar?

Rapor aldığınız zaman ilk iki gün hariç diğer günler iş göremediğiniz sürece rapor parası

alırsınız.Yatarak tedavilerde günlük gelirinizin % 50 sini ayakta tedavilerde ise gelirinizin 2/3 ünü alabilirsiniz.
Asgari ücret her yıl değiştiği için rapor parası tutarıda asgari ücret veya aldığınız ücret değiştikçe rapor parasıda değişecektir.

Örneğin Asgari ücretliler yatarak tedavi olursanız günlük 14,80 TL ayakta tedavi olursanız 19,70 TL alacaksınız. Bu rakamlar 2012 yılının ilk dönemi içindir.

rapor parasını buradan sorgulayınızrapor aldığınız zaman ilk iki gün hariç diğer günler iş göremediğiniz sürece rapor parası alırsınız.Yatarak tedavilerde günlük gelirinizin % 50 sini ayakta tedavilerde ise gelirinizin 2/3 ünü alabilirsiniz.

Asgari ücretliler yatarak tedavi olursanız günlük 14,80 TL ayakta tedavi olursanız 19,70 TL alacaksınız. Bu rakamlar 2012 yılının ilk dönemi içindir.

rapor parasını buradan sorgulayınız.İşgöremezliği seçiniz GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

Örnek 2- 1 aylık rapor parası ne kadar,
Yukarıdaki hesaplamaya göre 1 aylık rapor paranızı hesaplarken ilk iki günü düşüp basitçe maaşınızı 30'a bölüp 28 ile çarparak yaklaşık alacağınız tutarı bulabilrsiniz.
yine aynı yöntemle 5 günlük,10 günlük raporlarınızı hesaplayabilirsiziniz

Rapor parası hesaplam ile ilgili mevzuatlar

1.1-İş Kazası veya Meslek Kazası Sigortası:Bu sigorta kolundan çalışanın yararlanabilmesi için gerekli olan ilk koşul çalışanın aktif olarak çalışması ve bu kazanın bizzat mesleğini icra ederken başına gelmesi gerekmektedir. Meslek icrası sırasında bir kazanın yaşanması ve bunu bir raporla belgelemesin durumunda SSK tarafından geçmişe yönelik prim kazanç gün sayısına ve e-bildirge den gelen tutara bakılmadan sigortalıya mağduriyeti günlük ücreti iş verenin hazırladığı vizite raporuna göre hesaplanarak ne şekilde istirahatlı olduğuna göre raporun ilk gününden itibaren bu ödeme yapılmaktadır.
Vizite Kağıdı: İş veren tarafından hazırlanan çalışanın son çalıştığı 12 aya ait A B ve C tipi ücretleri belirten SSK kurumunun ödemede baz alacağı bilgilendirme kağıdıdır.
A Tipi Ücret: Sigortalının bir aya ait kazandığı prime esas kazanç
B Tipi Ücret: Sigortalının bir ayda aldığı Prim ve ikramiye vs. fazladan gelirleri
C Tipi Ücret: Sigortalının sonradan toplu sözleşmeler vs. sonucu hak ettiği gelirleri
1.1.a A Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:

Önceden Çalışmış ve sonrasında kaza geçirmiş Kişi için ;
Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ay vizite kağıdındaki ve e-bildirgeden gelen verilere göre belirlenerek o aylara ait ücretlerin toplamının çalıştığı günler toplamına bölünmesi ile bulunur.

Rapor başlangıç tarihinden önceki üç ayda prim gün kaydı yoksa üçer aylık dönemlerde 12 ay geriye gidilir. Önceki üç aya ait çalışması bir ay dahi olsa o ayın güne göre aritmetik ortalaması alınarak günlük ücreti bulunur. Bu üç ay geriye gitme işlemi sigortalıya ait bir aya ait kazanç bulunana kadar devam edilir.
Örnek:

Sigortalının 25.12.2005 de kaza geçirdiğini varsayarsak:
Ücretin hesaplanacağı aylar bu tarihe göre 1110 ve 9. aylardır. Vizite kağıdından veya e-bildirgeden elden edilmiş kazançlarının aşağıdaki gibi olduğu düşünülürse;

Ay Prim Gün Sayısı Ücret
11 30 600
10 31 600
09 30 500

Yukarıdaki verilere göre Günlük Ücret = 1700/91 olarak hesaplanır.
Önceki üç ayda sigortalıya ait kayıt bulunamadı ise ve durum aşağıdaki gibi ise hesaplama önceki üç aylara gidilerek şu şekilde olacaktır.

Ay Prim Gün Sayısı Ücret
11 - -
10 - -
09 - -
08 - -
07 25 400
06 - -
Sigortalıya ait kazanç bulunan ilk üç aylık dönemdeki ücretin güne göre aritmetik ortalaması alınarak Günlük ücret = 400/25= 16 YTL olacaktır.

Tabi ki bütün bu ücretler hesaplandıktan sonra elde edilen kazanç o aya ait taban ve tavan fiyatlarının dışında olmamalıdır. Örneğin 7. aya ait taban kazanç günlük olarak 20 YTL olduğunu düşünürsek sistem bu kazancı otomatik olarak 20 YTL ye çekmelidir ve hesabını bu fiyatı baz alarak yapmalıdır.

İşe Girdiği Ay Kaza geçiren sigortalı için ;
İşe girdiği ay kaza geçiren ve daha öncesinde prime esas çalışması olmayan sigortalı için
e-bildirgeden kayıt gelmeyeceği için vizite kağıdında yazan çalışma gün sayısı ve kazanç üzerinden yukarıdaki işlemler uyarınca hesap yapılır.
Günlük ücret İşe başlama tarihi - kaza geçirme tarihi kadar hak ettiği ücretini İşe başlama tarihinden kaza geçirme tarihine kadar çalıştığı gün sayısı ‘ na bölünmesiyle bulunur.
İşe Girdiği gün Kaza geçiren sigortalı için ;
Günlük ücret işveren ile sigortalı hangi ücrete anlaştı ise bu fiyat vizite kağıdı üzerinden alınarak SSK ödemesini yapar.

1.1.b B Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:
Sigortalının yukarıda anlattığımız günlük kazancın hesaplanacağı aylara ait B tipinde de kazancı varsa bu kazançlar da günlük ücret hesabında dikkate alınmalıdır. A tipi ücretle hesaplama tipi ve kriterleri aynı olmasına rağmen B tipi ücretlerden günlük kazancı hesaplamadaki tek sınırlama önceki üç ayın ücretleri hesaplanırken o aylara ait prim ikramiye gibi B tipi ücret varsa bunların toplamı o aylarda hak edilen ücretlerin yarısından büyük olamaz. B tipi ücretin fazla olması durumunda hak edilen ücretin yarısına göre hesaplama yapılır.

Örnek: Aşağıdaki örnekte yine ilk üç ayda sigortalının ücreti olmamış olsun ve sonraki üç ayda ücretlere erişilmiş olsun.

Ay Prim Gün Sayısı A tipi Ücret B tipi Ücret
11 - - -
10 - - -
09 - - -
08 30 600 200
07 25 400 400
06 15 400 200

Yukarıdaki kazanç tablosuna göre ilk hesaplayacağımız şey B tipi ücret toplamının A tipi ücret toplamının yarısından küçük veya en fazla bu değere eşit olmasıdır.

(200+400+200)<=(600+400+400)/2 olmalı
800<=700 olması koşulu sağlanmadı dolayısıyla B tipi ücretler ne olursa olsun 700 olarak hesaba katılmalı;
Son durumda günlük ücret = ((600+400+400)/70)+700/70 olarak hesaplanmalıdır.
1.1.c C Tipi Ücret Kapsamında Günlük Ücretin Hesaplanması:
C tipi ücretler de bir sınırlama olmaksızın ilgili aylara toplanır ve ortalamasına göre günlük ücret belirlenir.
Örnek: Aşağıdaki örnekteki C tipi ücreti de olan sigortalıya ait kazanç ortalamasını hesaplayacak olursak;
Ay Prim Gün Sayısı C tipi Ücret
11 - -
10 - -
09 - -
08 30 200
07 25 200
06 15 -

C tipi ücretlerde de bir sınırlama olmadığından aynen toplama katabileceğimizden C tipi ücret için günlük ücret = (200+200)/55 olarak hesaplanmalıdır.
1.1.d Üç Ücret Tipi İçin de En genel Hesapla

İlgili aylardaki B tipi ücret toplamının <= A tipi ücret toplamından olduğunu varsayarsak
Önceki 3 aya ait (A tipi ücretler toplamı + B tipi ücretler toplamı + C tipi ücretler toplamı)
ücretler toplamının çalışılan gün sayısına bölümünden çıkan değer çalışanın bu üç aylık zaman zarfındaki ödemede baz alınacak günlük ücretini verecektir.
Ayrıca ücretlerin toplamı alındığında (A+B+C) ücretlerin taban ve tavan kontrolü yapılmalıdır. Tavan veya taban dışında olan ücretler bu sınırlara çekilmelidir. Fazlası veya azı ücretler hesaplamalarda kullanılmayacaktır.

Örnek: Aşağıdaki örnekteki sigortalının en genel kazancını hesaplayacak olursak ;

Ay Prim Gün Sayısı A tipi Ücret B tipi Ücret C tipi Ücret
11 - - - -
10 - - - -
09 - - - -
08 30 600 200 200
07 25 400 200 200
06 15 400 200 -

Yukarıdaki kazanç tablosuna göre B tipi ücretin küçük eşitlik kontrolünü yapacak olursak
(200+200+200)<=(600+400+400)/2 olmalı
600<=700 olması koşulu sağlandığından B tipi ücreti aynen toplama katabiliriz.
C tipi ücretlerde de bir sınırlama olmadığından bu tipide aynen toplama katabileceğimizden
son durumda günlük ücret = ((600+400+400)/70) + 700/70 + (200+200)/70 =3571YTL olarak hesaplanmalıdır.

o E son genel günlük ücret hesaplandıktan sonra ;
o Doktor raporlarından elde edilen rapor günlerine göre;
Ayaktan istirahatlı olduğu günler için SSK’ lıya Günlük Ücretin 2/3 ü
Yatarak istirahatlı olduğu günler için ise Günlük Ücretin yarısı

SSK tarafından çalışmadığı her gün için ödenir. Bu ödemeler SSK tarafından en az 7 gün olmak koşuluyla SSK lıya istediği peryodlarda sonradan ödenir. Peşin ödeme yapılmaz sadece ödemeden sonraki gelen günler resmi tatillere geliyorsa (Cumartesi Pazar dahil) bu günlerde de raporlu olunması koşulu ile bu günlerin ödemesi önceden yapılabilir.

Örnek: Örneği verilen sigortalının 10 gün ayaktan 20 günde yatarak raporlu olduğunu düşünürsek SSK ‘ nın sigortalıya ödeyeceği toplam tutar ;

(3571*2/3)*10 + (3571*1/2)*20 = 59516 YTL olacaktır.
1 ay rapor parası ne kadar, 1 aylık rapor parası ne kadar, 10 günlük rapor parası ne kadar, 30 günlük rapor parası ne kadar, 5 günlük rapor parası, 5 günlük rapor parası ne kadar, 5 günlük rapor ücreti, ik günlük rapor paralar, iş göremezlik rapor parası hesaplama, iş göremezlik rapor parası ne kadar, istirahat raporu parası hesaplama, rapor parası hesaplama, rapor parası hesaplama 2012, rapor parası nasıl alınır, rapor parası nasıl hesaplanır, rapor parası nasıl hesaplanır 2011, rapor parası ne kadar, raporlu gün ücreti, raporlu günlerin parası, raporlu günlerin ücreti, sak rapor parası hesaplama, sgk iş göremezlik rapor parası hesaplama

HGS