SGK İl Müdürlüklerinde Rapor Parası Ödemekle Görevli Servisler

SGK İl Müdürlüklerinde Rapor Parası Ödemekle Görevli Servisler
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Servisin görevleri;

a) İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortaları kapsamında, sigortalının çalışamadığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin bildiriminin alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanması işlemlerini yürütmek.

b) Sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı yönünden yazılı talepleri veya işverenler tarafından Kuruma yapılan iş kazası bildirimleri doğrultusunda olayın incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, sigortalılara veya hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmak üzere oluşturulan dosyanın ilgili servise iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) İş kazası ve meslek hastalığından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi talepleri ile ilgili olarak; olayın iş kazası veya meslek hastalığı olup olmadığı konusunda tereddüt bulunması hallerinde ilgili birimden görüş istenmesi işlemlerini yürütmek.

4/b ( Bağ-Kur) kapsamında ki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği hangi şartla ve hangi miktar üzerinden ödenecektir?

SGK Denizli İl Müdürlüğüne sorulan sorulardan biride bağkur rapor parasıyla ilgili

4/b ( Bağ-Kur) kapsamında ki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği hangi şartla ve hangi miktar üzerinden ödenecektir?

SGK Aylı Prim ve Hizmet Belgelerinin E-Sigorta Kanalıyla Yollanması


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA
GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU


19/11/2014
Sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlanan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim
ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden yersiz yararlanılan kanun numarası ile aynı kanun numarası seçerek aylık prim ve hizmet belgesi göndermeleri engellenmiştir.
Buna göre, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için cari dönemde aynı kanun
numarası ile aylık prim ve hizmet belgesini gönderilmek istenildiğinde;
“…. sayılı kanun no'lu prim teşvikinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belgenin ….

SGK SSK rapor parası sorgulama ve doğum raporu parası işlemleri

SGK SSK rapor parası sorgulama ve doğum raporu parası işlemleri

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan; birinci sigortalılar grubunda yer alarak; iş yerinde herhangi bir iş kazası yaşayan veya uzun süre hastalık yaşayan kişiler kanunen rapor parası almaya hak kazanırlar.

İkinci grupta yer alan kişiler olarak da bir dönemde geçici olarak hastalananlar ve rapor parasından yararlanan kişiler Sgk rapor parasından faydalanabilirler

Rapor parası almaya hak kazanan diğer grup ise üçüncü gruptur. Hamilelikten dolayı çalışamaz durumda olan bayanlar kanunun emrettiği izin süresi boyunca rapor parasını alabilmektedirler.

TC kimlik no ile SGK-SSK Hizmet Dökümü Sorgulama

SGK-SSK, Sosyal Sigortalar Kurumunun kısaltmasıdır. SGK-SSK birçok vatandaşın yardımına koşar. TC Kimlik No ile işlemlerinizi yapın

TC kimlik no ile SGK-SSK Hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır? SGK- SSK Sorgulama işlemlerinizi haberimizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

Hizmet dökümü almak için ne gerekir? SGK ile ilgili tüm işlemlerinizi sorgulama sayfasında yapabilirsiniz. SGK-SSK randevu, hizmet dökümü, sorgulama işlemleri ve dahası. E-SGM üzerinden şifresiz SGK-SSK Hizmet dökümü almanız mümkün.

Sigorta Sorgulama

İş Kazasına 1 Milyon 600 Bin Tl'lik Rekor Para

İş Kazasına 1 Milyon 600 Bin Tl'lik Rekor Para
İş kazası sonrası vücudunun yüzde 80’inde engel oluşan bir vatandaş hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme kararıyla 1 milyon 600 bin TL'lik rekor bir tazminat alan Şaban Öztürk, "Aldığım tazminat benim sağlığımı geri getirmeyecek" dedi.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası bacakları felç olan ve vücudunun yüzde 80'inde engel oluşan Şaban Öztürk, 2006 yılından bu yana sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Davanın görüldüğü Kocaeli İş Mahkemesi tarafından verilen kararda, Öztürk'e çalıştığı şirket tarafından faizleriyle birlikte toplam 1 milyon 650 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Kazandığı dava ile rekor bir tazminat alan Şaban Öztürk, "Almış olduğum bu tazminat benim sağlığımı geri getirmeyecektir" dedi.

SGK Maluliyet ve Sağlık Kurullarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler

SGK Maluliyet ve Sağlık Kurullarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler
Kurum Sağlık Kurulları Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları 07/02/2013 tarihli
ve 2013/35 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve 01/06/2013 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Görev Yetki Çalışma Usul ve Esas
Yönetmeliği 02/07/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
08/10/2013 tarih ve 2013/34 sayı ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Genelgesi
yayınlanmıştır.
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Yönetmeliği güncelleme çalışmaları devam
etmekte olup Aralık 2013 sonu itibariyle %90’ı tamamlanmıştır.
Dosya sonuçlandırma süreleri Kurum Sağlık Kurullarında ortalama 11,1 güne,
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda ortalama 29 güne indirilmiştir.

E-Reçete Uygulamasında SMS Gönderimi

E-Reçete Uygulamasında SMS Gönderimi
Kurum veri tabanında GSM numarası kaydı olan kişilere, hekim tarafından e-Reçete

SGK'nın 2013 Yılında Sigortalılara Sunduğu Hizmetler

SGK'nın 2013 Yılında Sigortalılara Sunduğu Hizmetler
SGK tarafından 2013 yılında sigortalılara sunulan hizmetler sgk idari faaliyet raporundan alınmıştır

Sigortalılara Sunulan Hizmetler

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin mevzuat
değişikliği doğrultusunda programda gerekli revize çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilinin yapılması için gerekli menü, Genel Sağlık Sigortası Tescil Programına eklenmiştir. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşların yabancı uyruk numarasından
kontrol edilerek bu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi veya 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendi kapsamında tescillerine izin verilmeyecek şekilde programın çalışmasısağlanmıştır.
Vatansız ve sığınmacılarla ilgili gerçekleştirilen mevzuat değişikliği
doğrultusunda programda yer alan statüler revize edilmiştir.

SGK Tarafından 2013 Yılında İşverenlere Sunulan Hizmetler

SGK Tarafından 2013 Yılında İşverenlere Sunulan Hizmetler
SGK 2013 yılı idari faaliyet raporundan alınan bilgiye göre

İşverenlere Sunulan Hizmetler

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya
özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı
personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, onuncu günün işgününün içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından başlamak üzere hesaplanan APHB verme ve prim ödeme süreleri onuncu işgünü yerine;
 İşverenin işçiyi işe başlatması halinde, işçinin işe başlamasına yönelik davete
ilişkin tebligat tarihinin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından,
 İşverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, işçinin işe başlamak için işverene

SGK 2013 E-Ödenek Faaliyet Raporu

SGK 2013 E-Ödenek Faaliyet Raporu
SGK 2013 Yılında e-ödenek rapor parası,geçici iş göremezlik ödemesi,doğum parası gibi ödemelerde nasıl bir faaliyet sergiledi işte SGK'nın faaliyet raporundan alınan bölüm
E-Ödenek
2013 Merkez Eylem Planında yer almayan Genel Müdürlüğümüzce mevzuat ve
program altyapı çalışmaları tamamlanarak E-ödenek programının ikinci versiyonu 2013 Ekim ayında işletime açılmıştır.
Bu şekilde, birinci basamak sağlık hizmet sunucularının da elektronik ortamda
istirahat raporu düzenleyip Kuruma göndermesi ve bu raporlara ait geçici iş göremezlik
ödeneklerinin E-ödenek programı vasıtasıyla ödenmesi sağlanmıştır.
Bu versiyonda, uygulamada yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla sağlık
hizmet sunucularının SGK web servisi üzerinden rapor düzenlemesine olanak sağlanmıştır.
Böylece, birinci versiyonda hastane yazılım paket programlarından kaynaklanan rapor
düzenleme konusundaki hataların da önüne geçilmiştir.

SGK Parası Kimlere Ödenir

SGK Parası Kimlere Ödenir
SGK tarafından iş göremezlik ödemesi,rapor parası,maaş,aylık,doğum parası,cenaze yardımı gibi ödeme yapılan hak sahipleri ve varisleri Sosyal Güvenlik Kurumu Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8.Maddesindeki hususlar öz önünde bulundurularak ödeme yapılır.
Ödemenin kimlere yapılacağı
MADDE 8 – (1) Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine,
vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü hâlinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni
temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma
yapılır.
(2) Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:
a) Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğuna ilişkin noterce
düzenlenmiş vekâletname aslı veya bunun noterce onaylanmış örneği.b) Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların (Değişik ibare:RG‐31/7/2009‐27305) T.C.

SGK Gelir Testi Soru ve Cevapları

SGK Gelir Testi Soru ve Cevapları
SGK tarafından Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi Hakkında vatandaşlardan gelen sorulara verilen cevaplar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YÖNÜNDEN 6552 SAYILI KANUNLA(GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE GSS PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRMA) İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

GSS prim borçlarımı yapılandırmak için hangi tarihe kadar başvuruda bulunmam gerekir ?

Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?

E-SGM HİZMET SORGULAMA

E-sgm SGK Hizmet Sorgulama

SGK TESCİL KAYDI,EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA,HİZMET DÖKÜMÜ,SGK ÖDEMELERİ,TEDAVİ PROVİZYONU,GSS İŞLEMLERİ,BORÇ YAPILANDIRMA işlemlerini e-SGM SGK E-Hizmet işlemleri menüsünden yapabilirsiniz.

E-SGM SGK Sorgulama Sayfasından Neler Yapabilirsiniz?

E-SGM SGK TESCİL İŞLEMLERİ

e-sgm sgk 4/A Tescil Kaydı Sorgulama
e-sgm sgk 4/B Tescil Kaydı Sorgulama
e-sgm sgk 4/C Tescil Kaydı Sorgulama Emekli
e-sgm sgk 4/A Tescil Kaydı Sorgulama Çalışan
e-sgm sgk 4/A Tescil ve Tahakkuk Görünteleme İsteğe Bağlı
e-sgm sgk SGDP Tescil Kaydı

E-SGM SGK EMEKLİ İŞLEMLERİ

e-sgm sgk 4/A Emekli Aylığı Sorgulama
e-sgm sgk 4/B Emekli Aylığı Sorgulama
e-sgm sgk 4/C Emekli Aylığı Sorgulama
e-sgm sgk 4/C Emekli Keseneği Sorgulama

E-SGM SGK HİZMET İŞLEMLERİ

e-sgm sgk 4/A Hizmet Bilgisi Sorgulama

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN SUÇLAR VE CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN
SUÇLAR VE CEZALARI

Sosyal Güvenlik Dergisi 7. Sayısında Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Müslim DEMİR tarafından yayınlanan makaleden alınan bilgiye göre

R- Tarımsal Kesinti (Tevkifat) İşlemlerine Ait Kabahatler ve Cezaları

Sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan suçlar, sosyal güvenlik kabahatlerinden
farklıdır. Yukarıda açıklandığı üzere suça karşılık gelen
cezalar korkutmaya yöneliktir ve kefareti gerektirir. Sosyal güvenlik kabahatlerinde
ise (idari) yaptırımların amacı düzeni sağlamak ve ilgili muhataplarını
(işveren ve sigortalılar) uyarmaktır.
Türkiye’de uygulanmakta olan sosyal güvenlik mevzuatı incelendiğinde
bazı eylemlerin “suç” niteliği taşıdığı, işlenen bu eylemler sonundaki cezaların