Unvanlar düzeyinde 2015 Ocak memur maaşları şöyle olacak

2015 yılına girerken memurlar maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Buna göre maaşlar, 2015 yılında birinci ve ikinci altı ay için yüzde 3'er zamlanacak.
2015 yılına girmeye sayılı günler kala memurların gözü yeni yıldaki maaş zamlarında. Bundan önceki yıllarda enflasyon rakamlarına göre zam alan memurların maaşı 2015 yılında birinci ve ikinci altı ay için yüzde 3’er zamlanacak. Geçen sene en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 liraya yükselmişti.

Sigortalının Sürekli işgöremezlik geliri hakkı

Sigortalının Sürekli işgöremezlik geliri hakkı
SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin sürekli işgöremezlik gelirini düzenleyen 41.maddesinde çalışamayacak kadar hasta olan işkazı geçiren veya meslek hastalığına yakalanan 4a-4b sigortalılarının durumlarını raporla tespit etmeleri halinde alacakları iş göremezlik parası düzenlenmiştir.
Sürekli işgöremezlik geliri
MADDE 41 – (1) Sürekli işgöremezlik geliri Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalılara bağlanır.

Geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması

SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması başlıklı 40.maddesinde ssk ve bağ-kur çalışanlarının yani 4a sigortalı ile 4b sigortalılarının Sosyal Sıgortalar Kurumu tarafından ödenen istirahat parasının ödenmesi ve hesaplanması ilkeleri belirlenmiştir. Buna göre Geçici işgöremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması (Değişik madde başlığı:RG-17/4/2012-28267)
MADDE 40 – (1) Geçici işgöremezlik ödeneği;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların, hastalık sebebiyle işgöremezliğe uğramaları hâlinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

Sigortalılara verilecek olan istirahat raporları

Sigortalılara verilecek olan istirahat raporları
SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği " Sigortalılara verilecek olan istirahatlar " başlıklı 39.maddesinde 4a sigortalıları (ssk) ile 4b sigortalıları (bağ-kur) istirahat raporu türleri belirtilmiştir.Buna göre

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar
MADDE 39 – (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. (Ek cümle:RG-1/10/2013-28782) Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Yasal Dayanağı

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Yasal Dayanağı
Sosyal Sigortalar Kurumu SGK kapsamında 4a Sigortalıları (ssk) ile 4b Sigortalıları (bağ-kur) rahatsızlığı sonucu sağlık tesislerinden aldıkları istirahat raporları karşılığında almaya hak kazandıkları rapor parasının dayanağı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Geçici işgöremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı " başlıklı 38.maddesinde belirtilmiştir.Anılan yönetmeliğin belirtilen maddesinde Geçici İşgöremezlik tanımı ile geçici iş göremezlik durumunda ödenen rapor parasının tanımı yapılmıştır.Buna göre;
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici işgöremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı MADDE 38 – (1) Geçici işgöremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

İş Kazaları ve Bildirim Süreleri Hakkında Mevzuat

İş Kazaları ve Bildirim Süreleri Hakkında Mevzuat
Çalışanların iş kazası geçirmesi halinde işverenlerin iş kazası geçiren işçiyi Sosyal sigortalar Kurumuna Bildirmeleri gerektiği bilinmektedir.İş kazası bildirim işlemleri ve iş kazası bildirim süreleri SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği nin İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tanımı, Kapsamı, Bildirilmesi ve Soruşturulması bölümünde İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi başlıklı 35.maddesinde açıklanmıştır.Buna göre

İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi

MADDE 35 – (1) İş kazası,Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

Öğretmenlerin İstirahat Raporları ve Hastalık İzni

Öğretmenlerin İstirahat Raporları ve Hastalık İzni
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin hastalanmaları halinde sağlık tesisilerince düzenlenen istirahat raporu sonucu yapılacak işlemleri ve öğretmenlere verilen doktor raporunun hastalık iznine çevrilme işlemlerini düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 11.maddesinde öğretmenlerin raporlu olarak geçirdikleri süreler düzenlenmiştir.Buna göre;

MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

SGK'dan E-SGK/SMS Bilgilendirme Duyurusu

SGK'dan E-SGK/SMS Bilgilendirme Duyurusu


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
BASIN AÇIKLAMASI


Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası bilincini arttırmak ve hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek amacı ile SMS yoluyla genel sağlık sigortalılarına ulaşmayı hedeflemiş ve bu amaçla “GSS SMS Cepte Projesi”ni hayata geçirmiştir.
Proje ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescili açılan genel sağlık sigortalılarına tescillerinin açıldığına dair SMS gönderilmektedir.
SMS gönderilmesi için vatandaşlarımızın GSM numaralarını www.sgk.gov.tr adresinden “E-SGK/SMS Bilgilendirme > SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve Güncelleme” adımlarını takip ederek veya http://uyg.sgk.gov.tr/IletisimBilgileri/jsp/IletisimBilgileriSorgula.jsp ara yüzünden Kurum GSM havuzuna kaydetmeleri gerekmektedir.

Rapor Parası Konusunda SGK'dan Önemli Açıklamalar

Rapor Parası Konusunda SGK'dan Önemli Açıklamalar
SGK bilgi teknolojileri kapsamında sigortalıların merek ettiği veya içinden çıkamadığı konularda bilgi aldığı veya şikayette bulunduğu alo 170 hattna geler sorular,sorunlar ve konuyla ilgili sgk tarafından yapılan açıklamalar. Rapor parası ödemeleri,iş göremezlik belgesi,rapor parası tutarı,rapor parası süresi,bağ-kur işlemleri,ssk işlemleri,gözlük,lens paası gibi konularda vr diğer konularda sorulmuş sorular

1.Rapor ücretimi ne zaman alabilirim?

Rapor bitim tarihinden itibaren 20 ila 45 gün arasında ödeme yapılmaktadır.

2. Geçici iş göremezlik ödeneği almak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Geriye dönük 1 yıl içinde 90 günlük prim miktarının ödenmiş olması gerekmektedir.

3. Hastalık sebebiyle alınan 10 günlük geçici iş göremezlik raporu için SGK tarafından kaç günlük ödeme yapılır?

Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Destek primi parası icra ile kesilebilecek

Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Destek primi parası icra ile kesilebilecek
Alacağını tahsil edemeyen SGK, emekli maaşına göz dikti

İSA YAZAR - ANKARA

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişilerin başı sosyal güvenlik destek primi ile dertte. Yüzde 15 destek primini ödeyemeyen emekliler, haciz tehlikesiyle karşı karşıya. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 230 bin emeklinin 1 milyar TL’yi aşan borcunu, maaşlara haciz koyarak tahsil etmeye hazırlanıyor.

SGK Mutluluk Çubuğu Parasını Ödeyecek

SGK Mutluluk Çubuğu Parasını Ödeyecek
Halk arasında 'mutluluk çubuğu' olarak bilinen protezin masrafları artık SGK tarafından karşılanacak.
Mutluluk çubuğu artık SGK kapsamında

MANİSA CBÜ Tıp Fakültesi üroloji Anabilim Dalı Öğrenim Üyesi Prof. Dr. Bilal Gümüş, halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen ve ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklere yapılan operasyonla takılan penil protezin, Amerika ve Avrupa Birliği'nden sonra Türkiye'de de sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaya başlandığını söyledi.

5502 İle On-line Verilecek SGK SMS Hizmetleri

5502 İle On-line Verilecek SGK SMS Hizmetleri
On-line Verilecek SMS Hizmetleri

DUYURU

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, bilgiye kolay ve hızlı erişimin sağlanması; kurum hizmetlerinin tanıtılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi; kurumumuzla ilişkili kişi ve kuruluşlara bilginin; düzenli, sürekli ve kesintisiz olarak ilk elden ulaştırılması, karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi amacıyla SMS Bilgilendirme Servisi hizmete girmiştir.

SMS Bilgilendirme Servisi ile zaman ve işgücü kayıplarının en aza indirilmesi,hizmetlerin çabuklaştırılması, posta giderlerinin azaltılması, otokontrol sağlanarak kayıp ve kaçakların ortadan kaldırılmasıyla birlikte, vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.

SMS ile ON-LİNE BİLDİRİLEN HİZMETLER

ŞAHIS ÖDEMELERİ

ÇÖLYAK ÖDEMELERİ,

4a SİGORTALI TESCİL,

4b SİGORTALI TESCİL,

4c SİGORTALI TESCİL,

4a SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ,

Adıyaman SGK Hizmet Standartları

Amasya SGK tarafından verilen hizmetler ile bu hizmetler için gereken belgeler ve başvuru tarihinden sonra kaç gün içersinde bu hizmetlerin yerine getirileceğini bildirir süreleri içeren hizmet standartları aşağıda tablo halinde sunulmuştur

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
Yaşlılık Aylığı Bağlanması SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
2- Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için)
3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;
1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Adana SGK Rapor Bölümü İletişim

Adana SGK Rapor Bölümü İletişim
Adana sgk rapor bölümü,Adana sgk Geçici iş Göremezlik,Adana SGK Rapor İşlemleri

SGK DUYURUSU: GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK (RAPOR ONAYLANMASI) HK.

5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN 1.FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN, KURUMUMUZCA ANLAŞMALI SAĞLIK TESİSLERİNCE DÜZENLENEN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK BELGELERİ İLE SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMUMUZA GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ YAZILIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ VE 03/08/2012 TARİHİ İTİBARİYLE İŞLETİME AÇILMIŞTIR.

ANCAK ELEKTRONİK ORTAMDA HASTANELERCE ONAYLANARAK GÖNDERİLEN VE İŞVEREN SİSTEMİNE DÜŞEN RAPORLARIN İŞVERENLERCE ONAYLANMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

İŞVEREN KENDİ SİSTEMİNE DÜŞEN RAPORLAR İÇİN, İSTİRAHATİN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM YAPMASI GEREKMEKTEDİR.BİLDİRİM ADRESİ

http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do

SGK İl Müdürlüklerinde Rapor Parası Ödemekle Görevli Servisler

SGK İl Müdürlüklerinde Rapor Parası Ödemekle Görevli Servisler
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Servisin görevleri;

a) İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortaları kapsamında, sigortalının çalışamadığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin bildiriminin alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanması işlemlerini yürütmek.

b) Sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı yönünden yazılı talepleri veya işverenler tarafından Kuruma yapılan iş kazası bildirimleri doğrultusunda olayın incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, sigortalılara veya hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmak üzere oluşturulan dosyanın ilgili servise iletilmesi işlemlerini yürütmek.

c) İş kazası ve meslek hastalığından geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi talepleri ile ilgili olarak; olayın iş kazası veya meslek hastalığı olup olmadığı konusunda tereddüt bulunması hallerinde ilgili birimden görüş istenmesi işlemlerini yürütmek.